QSL ÜGYINTÉZÉS RENDJE

A Budapesti QSL iroda használatára a MRASZ tagegyesületek tagjai, pártoló tagjai és az adott évre QSL iroda használatát megváltott rádióamatőrök jogosultak.

A Mrasz tagságtól független QSL iroda használati lehetőségét a központi QSL iroda működési rendje szabályozza.

Az frissen érkező QSL lapokat minden hónap első és harmadik szerdáján személyesen, vagy megbízott útján lehet átvenni az előző oldali cím alatt.
Külön kérésre, megcímzett postakész boríték küldése esetén az érkező lapokat postán elküldöm.

A jogosultság igazolására a MRASZ tagsági igazolvány, vagy az adott évi befizetési csekk szolgál.
Az éves tagdíjbefizetés az aktuális év jan. 1.-től december 31-ig érvényes.

Az iroda használatára jogosult rádióamatőrök részére a belföldi állomások közötti-, és a számukra külföldről érkező QSL lapok kezelése, szétosztása, mint alapszolgáltatás díjtalan.

Minden adóengedélyes vagy klub az alaphívójelén felül még különleges hívójelek (amely kollektív állomás esetén másik alaphívójel is lehet) ingyenes igénybe vételére jogosult.
E hívójeleket tulajdonosuknak, vagy QSL menedzserüknek be kell jelentenie írásban, postai úton a MRASZ címére.
E-mailben a "mrasz kukac mrasz.hu" e-mail címre, ahol az adatbázisba rögzítésre kerül. Az alaphívójelen felüli hívójelek regisztrációja ingyenes.
A Központi QSL iroda a nem regisztrált hívójelek lapjait nem kezeli, nem továbbítja a Bp-i iroda felé sem.

Figyelem! Egy alaphívójelet nem lehet másik alaphívójel számára regisztráltatni, mert az alapjogosultságot meg kell szerezni.
Egyéni állomás csak egyéni, míg kollektív állomás csak kollektív hívójelet regisztráltathat.
A regisztrált különleges hívójeleket nem kell évente megújítani, de fontos, hogy alaphívójel iroda használati jogosultsága érvényes legyen.
Amennyiben a tagság megújítás késik, a különleges hívójeleket is újra kell regiszráltatni.

A QSL iroda használatára nem jogosult (nem tag és nem pártoló) rádióamatőrök számára a lapok kezelését évente a tagdíjfizetés rendjében meghatározott személyi díjjal, pártolói hozzájárulással megegyező összegű befizetést követően a tárgyév december 31-ig a QSL iroda vállalja. A befizetést az alábbiakban megjelölt módon, támogatás és (csak és kizárólag a befizető saját nevére kiadott) a hívójele a közleményben történő feltüntetésével kell megtenni. Az így irodát használó amatőrök a beérkező lapokat térítésmentesen megkapják, a kimenő lapokat az irodaszabályzatában meghatározott térítési díj ellenében (a HA amatőröknek küldendő lapokat térítési díj megfizetése nélkül) küldhetik a megyei QSL ügyintézőn keresztül, de egyéb kedvezményre nem jogosultak. A befizetéssel egy időben ki kell tölteni a Mrasz honlapjáról letölthető adatlapot, amelyen meg kell jelölni a használandó megyei QSL ügyintéző nevét.

A pártoló tagok és a QSL-iroda használati jogosultságot szerzettek részére a külföldre küldendő QSL lapokért súlyarányos térítési díjat kell fizetni, amely 2012 április 1.-től 3500.- Ft/kg.
2020.I.1. -töl a szövetség tagegyesületei és a MRASZ tagszervezeteinek a MRASZ tagnyilvántartásába bejelentett tagjai részére korlátlanul ingyenesen továbbítja a QSL lapjaikat külföldre is. A kedvezmény a jogosult személy nevére szóló bejelentett és a saját nevére szóló, regisztrált hívójelei, a tagszervezet bejelentett közösségi hívójele után vehető igénybe.
A QSL lapok belföldi továbbításáért nem kell fizetni, ezt a költséget és az iroda működési költségeit továbbra is a MRASZ fedezi.

A feladandó lapok mellé mellékelni kell díj befizetését igazoló csekk feladóvevényét vagy másolatát, a csekk Közlemény rovatába támogatás-t és hívójelet kell írni.
Befizetni MRASZ csekken, vagy átutalással lehet, csekk a budapesti QSL irodában elérhető.
Személyesen a budapesti QSL irodába behozott lapok után a súlynak megfelelő összegről szóló csekk postai feladását kérésre átvállalom.

A budapesti QSL iroda csak a QSL válogatási lista szerint sorba rakott lapokat fogad el.
A QSL menedzserrel rendelkező állomásoknál a menedzser hívójelének körzetéhez kell a lapot besorolni.(pl: 4K9W via DL6KVA a DL körzetbe sorolandó.)
A nem saját országból dolgozó állomásoknál a besorolást általában az állomás alphívójelének DXCC körzete szerint kell elvégezni. (pl: 9M2/SQ9UM az SP körzetbe sorolandó.) Kivétel, ha másként rendelkezik.
Egyes, nagykiterjedésű országok esetében hívójelkörzetek szerint is elő kell válogatni (USA, Ausztrália), mivel körzetenként külön QSL irodák működnek! Az USA 4-es körzetébe küldendő lapok még tovább osztandók 1 és 2 betűs prefixek szerint.
Tehát külön csoportba kell rakni a K4, N4, W4 kezdetű lapokat és megint külön a WA4, WB4, KA4, KB4 stb. kezdetűeket.
A volt Szovjetunió szétesése után alakult új országokban is külön irodák vannak. 4J, 4K Azerbajdzsán BEZÁRT); 4L (Grúzia); EK (Örményország), ER(Moldávia); ES(Észtország); EU-EV-EW (Belarus); EX (Kirgizia); EY (Tadzsikisztán); EZ (Türkménia BEZÁRT) LY (Litvánia); UA-UI, RA-RZ 1, 3-0 (Oroszország); UA2-UI2, RA2-RZ2, (Kaliningrád); UA9X-UI9X, RA9X-RZ9X (Oroszország Komi); UJ, UK, UL, UM (Üzbekisztán); UN, UO, UP, UQ (Kazakhsztán); UR-UZ, EM, EN, EO, U5 (Ukrajna);YL (Lettország).
A Mrasz QSL iroda csak az IARU által elfogadott QSL irodákba továbbít lapokat, magán irodákba nem küld.

Hogy minél több állomás QSL lapjának örvendezhessetek, érdemes figyelembe venni az alábbiakat.

QSL írás előtt érdemes megnézni az ellenállomás QSL elérhetőségét a a DXLab vagy http://www.hamqth.com vagy http://hamcall.net
weboldalon.
Sok expedícós állomás logjában ellenőrizhetjük a QSO-kat a http://www.clublog.org weboldalon, ott online is kérhetünk QSL lapot (OQRS) irodán keresztül vagy direkt.

Vannak olyan állomások is, akik nem kérnek papír QSL-t csak E-QSL vagy a LOTW visszaigazolást vagy egyáltalán nem gyűjtik a lapokat. Az ilyen állomásoknak felesleges irodán keresztül lapot küldeni, mert válasz soha nem jön, csak legfeljebb „not member” megjegyzéssel visszaküldik az elküldött lapot.

Sok állomás vagy menedzser csak direkt válaszol a lapokra. Nekik sem érdemes irodán keresztül lapot küldeni. Aki QSL menedzseren keresztül kéri a QSL lapjait, annak a lapjára jól láthatóan fel kell írni a menedzser hívójelét, mert különben nem számíthattok válaszra.
Az elküldendő lapok sorba rendezésekor a menedzsereken keresztül küldendő lapokat a menedzser DXCC körzetének megfelelő helyre kell tenni!

Érdemes tájékozódni a magyar állomások irodai jogosultságáról is, mert a központi QSL iroda is visszaküldi „not member” bélyegzővel a nem jogosultak lapjait.
Az érvényes lista az irodában és a Mrasz honlapján MRASZ TAGLISTA alcímen megtalálható.

Annak érdekében, hogy a központi QSL iroda még a tárgyévben fel tudja adni az összegyűlt lapokat, a külföldre postázandó QSL lapokat november 1. előtt hozzátok be.
Az év végén a Budapesti QSL iroda december első és második szerdáján tart nyitva.

A QSL irodában interneten elérhetők a legfrissebb DX információk és direkt címek.
Az irodában kapható papír LOG és biankó HCS QSL lapok.

HA5FQ Budapesti QSL iroda vezető